Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Domov pro seniory > Sociální služba DpS

Sociální služba Domov pro seniory

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace je pobytové zařízení sociálních služeb, zřízené Jihomoravským krajem a poskytuje sociální služby Domov pro seniory § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání služby

Posláním služby Domov pro seniory Domova pro seniory Předklášteří je poskytovat seniorům se zhoršenými schopnostmi soběstačnosti, v nepříznivé sociální situaci podporu a pomoc, kterou jim jejich blízcí, pečovatelská služba nebo jiné terénní služby nejsou schopni zajistit v přirozeném prostředí.

Cíle služby

 • Podpora soběstačnosti uživatele po co nejdelší možnou dobu
 • Podpora uživatele v udržování kontaktů s rodinou, přáteli a ostatními uživateli
 • Zajištění bezpečného bydlení

Cílová skupina uživatelů

Cílová skupina – senioři, kteří dosáhli věku 60 let, v nepříznivé sociální situaci, se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, s omezenou schopností sebeobsluhy zejména z důvodu věku, kteří potřebují trvalou pomoc jiné osoby a nemohou zůstat v přirozeném prostředí.

Kapacita je 52 uživatelů.

Služba není určena:

 • osobám, které se nenachází v nepříznivé sociální situaci
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení nebo specializovanou psychiatrickou péči, popř. osobám, u kterých nedokáže poskytovatel zajistit dostatečnou zdravotní péči z provozních důvodů
 • osobám s duševním onemocněním v akutní fázi (schizofrenie, deprese, psychózy…)
 • osobám mentálně postiženým
 • osobám závislým na návykových látkách a alkoholu;
 • osobám s infekčním nebo parazitárním onemocněním v akutním stádiu
 • osobám s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, které nejsou schopny kolektivního soužití nebo by jej mohly narušovat
 • osobám soběstačným nebo osobám, které nepotřebují nebo nechtějí využívat poskytované služby

Dalšími důvody pro neuzavření nebo ukončení smlouvy o poskytování sociální služby je nedostatečná kapacita či neposkytování sociálních služeb, které osoba vyžaduje.

Zásady poskytování sociální služby

Zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci poskytovatele při práci s uživateli.

Dodržování práv

 • pracovníci zachovávají důstojnost uživatelů,
 • pracovníci se chovají k uživatelům s úctou a respektem,
 • pracovníci dodržují diskrétnost a mlčenlivost, osobní a citlivé údaje uživatelů neposkytují neoprávněným osobám,
 • pracovníci se řídí Etickým kodexem zaměstnanců

Individuální přístup k uživatelům

 • Pracovníci vycházejí z individuálních potřeb a přání uživatelů.

Respektování volby

 • Pracovníci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatelů s ohledem na možnosti služby.

Rovnocenný přístup

 • Pracovníci se chovají k uživatelům rovnocenně, podporují vzájemnou důvěru a respekt.

Týmová spolupráce

 • Pracovníci spolu navzájem komunikují a předávají si informace o poskytování služby.

Poskytování odborné služby

 • Pracovníci mají odborné vzdělání, které si nadále doplňují a rozvíjejí v odborných kurzech a seminářích. Získané znalosti a dovednosti využívají ke kvalitnímu poskytování služby.