Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Domov pro seniory > Podání žádosti DpS

Podání žádosti

Na Vaše případné dotazy rádi odpovíme telefonicky tel.: 549 439 613, 731 508 557, 727 851 456,
702 154 534  nebo e-mailem socialni@domovpredklasteri.cz a poskytneme základní sociální poradenství.

Naše zařízení eviduje žádosti a následně uzavírá smlouvu o poskytování pobytové sociální služby pouze se seniory, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Co je to „nepříznivá sociální situace“:

 • Senior je závislý na pomoci jiné osoby (např. oblékání, hygiena, podání stravy).
 • Senior potřebuje 24hodinovou péči.
 • Péči o seniora není možné zajistit za pomoci rodiny, terénní pečovatelské služby či jiné ambulantní sociální služby.
 • Senior se nachází v takové životní situaci, že mu hrozí sociální vyloučení.

Služba Domov pro seniory je určena seniorům, kteří opravdu potřebují trvalou pomoc jiné osoby, nemohou zůstat v domácím prostředí, a to ani za pomoci pečující osoby či s pomocí terénních event. ambulantních sociálních služeb. To, že senior potřebuje velkou míru pomoci a podpory, by měl odrážet stupeň Příspěvku na péči. Naše zařízení se stará převážně o klienty, kteří pobírají tento příspěvek ve III. (12 800,-) a IV. stupni (19 200,-). Před podáním žádosti či zahájením poskytování služby není nutné mít tento příspěvek vyřízen. Ale doporučujeme na Úřadě práce o Příspěvek na péči požádat.

Nastal již čas podat žádost?

Pro ulehčení rozhodování, zda podávat žádost či nikoliv, si zkuste odpovědět na níže uvedené otázky:

 • Potřebujete k chůzi nějakou pomůcku? (berle, chodítko)
 • Jste trvale upoután na lůžko?
 • Potřebujete pomoc při jídle? (nachystat jídlo na talíř, nakrájet či pomlít jídlo)
 • Dokážete se sám obléct?
 • Potřebujete pomoc při koupeli/sprše?
 • Jste schopen samostatně používat WC/WC křeslo?
 • Zvládáte komunikaci s úřady a vyřizování osobních záležitostí?
 • Zvládáte péči o domácnost? (praní prádla, úklid, nákupy)

Odpověděli jste si na většinu uvedených otázek tak, že potřebujete pomoc druhé osoby? Pečujete o seniora, který výše uvedené činnosti nezvládá? Jste vyčerpaní péčí, nemůžete využívat pomoc terénní pečovatelské služby nebo pečovatelská služba již nedokáže pokrýt potřebnou péči? V takovém případě se můžete obrátit na pobytovou sociální službu, jakou poskytuje náš domov. Shora je uveden jen výčet otázek, které vám mohou pomoci při rozhodování, zda je již čas podat žádost o sociální pobytovou službu Domov pro seniory.  Kompletní orientační dotazník je k dispozici zde.

V dotazníku uvedené oblasti popisují základní potřeby člověka. U žadatelů o pobytovou sociální službu Domov pro seniory se předpokládá, že senior potřebuje pomoc při provádění většiny úkonů a netrpí výpadky paměti, nemívá stavy zmatenosti, není "popletený" (viz bod č. 2 a 3 v orientačním dotazníku). Pro osoby se sníženou schopností komunikace a orientace je určena služba Domov se zvláštním režimem.

Popřípadě vám mohou pomoci 2 příběhy, které odráží životní situace našich žadatelů a jejich rodin:

 

Příběh paní Marie (88 let)

Paní Marie žila sama v bytě na malém městě. Má již jen jednu dceru, která žije více než 100 km daleko. Paní Marie byla doposud soběstačná, potřebovala pomoc pouze s větším úklidem a nákupem.  S tím jí pomohli známí, popřípadě dcera. Dcera ovšem nedávno onemocněla a sama bývá často hospitalizovaná. Jelikož dcera bydlí daleko společně si denně telefonovaly. Paní Marii postihla mozková příhoda, zdravotníky zalarmovala dcera, jelikož maminka nebrala celý den telefon. Následkem mozkové příhody zůstala paní Marie na půl těla ochrnutá a ležící v lůžku. Po zaléčení byla převezena na oddělení následné péče (LDN), kde lékaři informovali dceru, že maminka již nebude schopna samostatného života v domácím prostředí a je třeba řešit, kdo se o maminku postará. Sociální pracovnice navrhla dceři podat žádosti do několika Domovů pro seniory a také zažádala pro paní Marii na Úřadu práce o příspěvek na péči. Paní Marie byla do té doby soběstačná a nepobírala žádný příspěvek. Úřad práce započal řízení o příspěvku na péči po uplynutí 60dnů hospitalizace.  V mezidobí se na nás obrátila dcera paní Marie s žádostí o poskytování služby mamince v našem domově. Za paní Marii jsme přijely do nemocnice, kde jsme si popovídaly, zjistily jsme, že paní Marie je zcela imobilní v lůžku, potřebuje pravidelně polohovat, aby se předešlo proleženinám, potřebuje pomoc při hygieně, při podávání stravy a léků. Paní Marie dokáže i přes své zdravotní neduhy komunikovat s okolím, v lůžku sleduje TV a má zájem o dění kolem sebe. Po vyhodnocení naší návštěvy v nemocnici jsme zaevidovaly žádost paní Marie. S ohledem na celkovou nepříznivou sociální situaci, ve které se paní Marie nacházela jsme paní Marii mohly nabídnout místo v našem domově. Krátce po přesunu z nemocnice do našeho zařízení Úřad práce ukončil řízení o příspěvku na péči a paní Marii byl přiznán III. stupeň příspěvku na péči.

 

Příběh paní Ireny (75 let)

Paní Irena je vdova. Žije sama v patrovém domku na vesnici. Před dvěma lety ji začaly trápit bolesti v kolenou, stěží vyšla do patra, kde měla ložnici. Problém vyřešil syn, který přestavěl obývací pokoj v přízemí a udělal z něj ložnici, přizpůsobil koupelnu, kam do sprchového koutu i na toaletu přidělal madla a sedátko do sprchy, paní Irena si tak mohla sama hospodařit v přízemí. Zanedlouho se paní Ireně při noční návštěvě toalety zatočila hlava, spadla a zlomila si pravou nohu. Naštěstí měla na krku zavěšené tísňové tlačítko, díky kterému si přivolala pomoc a byla převezena do nemocnice. Tam doporučila sociální pracovnice synovi, aby mamince podal žádost o příspěvek na péči a pomohla mu žádost vyplnit. Po propuštění z nemocnice chodila paní Irena pouze s oporou druhé osoby. Synovi se podařilo nasmlouvat, aby třikrát denně docházela pečovatelská služba, která byla hrazena z přiznaného příspěvku na péči. Pečovatelská služba paní Ireně pomáhala s ranní hygienou, vyměňovala inkontinenční pomůcky, chystala léky a snídani, v poledne zajišťovala dovoz obědů, servírovala jídlo na talíř a každý večer uživatelku na koupací židli vysprchovala. Syn, který bydlí nedaleko docházel za maminkou každý den po práci, nakupoval jí, uklízel. Po nějaké době pracovnice pečovatelské služby syna upozornila, že péči do budoucna nebudou moci zajistit, jelikož paní Irena s nohou dostatečně nerehabilitovala a stala se postupem času plně upoutaná na lůžko. To přineslo komplikace, kdy již nebyl možný přesun do koupelny, na WC a paní Irena se již sama v lůžku ani neposadila. Pečovatelská služba nebyla schopna z personálních důvodů docházet častěji a zajistit péči i během noci. Doporučila tedy synovi, aby nastalou nepříznivou sociální situaci maminky řešil podáním žádosti do Domova pro seniory.

 

Náležitosti žádosti o poskytování sociální služby (ke stažení v sekci "Dokumenty"):

 • podmínkou přijetí do DpS, je řádně vyplněná ,,Žádost o poskytování sociální služby v DpS Předklášteří" tato žádost se podává na předepsaném tiskopisu
 • lékařská zpráva praktického lékaře ne starší než 3 měsíce  (,,Vyjádření lékaře") - nemusí být nutně na našem tiskopisu
 • kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (pokud je stanoven)
 • zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jej žadatel navštěvuje, nebo je z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné
 • má-li žadatel omezení ve způsobilosti k právnímu jednání, je třeba doložit rozsudek soudu

Žádosti pro obě služby jsou k dispozici přímo u nás v Domově pro seniory (kancelář sociální pracovnice nebo recepce) a dále na MěÚ Tišnov (sociální odbor), Úřad práce Tišnov - agenda příspěvku na péči.

Vyplněnou žádost se všemi jejími náležitostmi můžete předat sociální pracovnici Domova pro seniory Předklášteří, zaslat na emailovou adresu: socialni@domovpredklasteri.cz nebo poslat poštou na adresu:

Domov pro seniory Předklášteří, p.o.
Šikulova 1438
666 02 Předklášteří

Evidence žádosti

Neevidujeme ani nepřijímáme žádosti "pro jistotu, do budoucna."

Po obdržení žádosti, nejpozději 30 dnů od obdržení žádosti budete telefonicky kontaktování sociální pracovnicí, která Vás informuje o dalším postupu, poskytne zákldní sociální poradenství a dohodne s Vámi termín osobní návštěvy. Toto sociální šetření proběhne u Vás doma nebo v místě, kde se zrovna nacházíte. Na základě tohoto šetření sociální pracovnice vyhodnotí Vaši situaci a poté budete písemně informováni, zda jste naší cílovou skupinou a zda jsme Vaši žádost zařadili do evidence. Tato odpověď Vám přijde co nejdříve jako doporučená zásilka, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaši žádost. 

Zájemcům o poskytování sociální služby, nebo jejich rodinným příslušníkům poskytne podrobné informace před podáním žádosti, popřípadě před samotným nástupem do DpS, sociální pracovnice.

Při osobní návštěvě si zájemci mohou prohlédnout celé zařízení, seznámit se s nabídkou a zajištěním služeb pro uživatele.


Čekací doba na přijetí do DpS je individuální.

 

Zohledňujeme především tato kritéria:

- nepříznivou sociální situaci

- zdravotní stav

- potřebnost a soběstačnost

- spádovou oblast Předklášteří, Tišnov