Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov pro seniory Předklášteří, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování sociální služby ve smyslu zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domov pro seniory Předklášteří zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Domov pro seniory Předklášteří je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) poskytování sociálních služeb,

2) poskytování ošetřovatelské péče,

3) zajišťování smluvních vztahů.

 

Kontaktní adresa správce:

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace

Šikulova 1438

666 02 Předklášteří

 

IČ: 65 76 17 74

telefon: +420 549 439 611

e-mail: info@domovpredklasteri.cz

ID datové schránky: k69kixz

Domov pro seniory Předklášteří jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa na pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Robert Pecka

Moore Czech Republic s.r.o.

Karolínská 661/4

186 00 Praha 8

telefon: +420 227 031 495

e-mail: robert.pecka@moore-czech.cz

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány
na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.